Bud?et obywatelski 2017
21.09.2017.
Ostrowski Budzet Obywatelski Oddaj swój g?os na stronie https://budzetostrow.pl/
G?osowa? mo?na do 30.09.2017r. Nie czekaj do ostatniego dnia !!
Mo?esz g?osowa? na dwa "du?e projekty" i dwa "ma?e"
W pierwszej edycji dzi?ki Waszemu zaanga?owaniu Staw Szulca,który by? dzikim wysypiskiem ?mieci sta? si? bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku.
W tej edycji z?o?yli?my cztery projekty i wszystkie dotycz? naszego osiedla.
Mamy jasny cel - dost?pno?? dla ka?dego bez ogranicze? czasowych i wiekowych.
Projekty obejmuj?
Du?y projekt nr 43 - Lewandowski wiecznie gra? nie b?dzie, wejd? do kadry w pierwszym rz?dzie.
 • budowa boiska do pi?ki no?nej
 • trybuna
Du?y projekt nr 31 - Przyjazne osiedle od juniora do seniora Obiekt przy ul. Ró?anej:
 • monta? toalety
Obiekt przy ul. Dubiskiego
 • monta? toalety
 • doposa?enie placu zabaw
Staw Szulca
 • rozbudowa placu zabaw
 • rozbudowa si?owni zewn?trznej
 • zarybienie stawu
Ma?y projekt nr 7 - Bezpiecznie i rodzinnie - festyn na osiedlu nr 9 Nowe Parcele Ma?y projekt nr 12 - Odjazdowy Staw Szulca - doposa?enie
 • tyrolka
 • stojaki na rowery
 • ?awki
Ju? w pierwszej edycji wspólnymi dzia?aniami i dzi?ki zaanga?owaniu wielu ludzi uda?o si? wygra? projekt zwi?zany z rewitalizacj? Stawu Szulca. Ten sukces mo?emy powtórzy?.
Zmieniony ( 21.09.2017. )