Staw Szulca w bud?ecie obywatelskim
20.11.2015.

Powstanie ?cie?ki rekreacyjno-edukacyjnej przy Stawie Szulca – dla niezorientowanych to tereny przy ul. Sk?adowej i Lwowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystko zosta?oby sfinansowane w ramach Ostrowskiego Bud?etu Obywatelskiego.

Obecnie teren ten s?u?y ludziom jako nielegalne wysypisko ?mieci. Brzegi stawu s? zachwaszczone i zaro?ni?te, co uniemo?liwia w?dkarzom bezpieczny wypoczynek z w?dk? nad wod?. Jest to jedyne niekomercyjne ?owisko, które nie podlega PZW (Polskiemu Zwi?zkowi W?dkarskiemu). Osoby, które chc? korzysta? z tego ?owiska nie ponosz? ?adnych op?at. Miejsce to mia?oby s?u?y? do wypoczynku, uprawiania sportu oraz edukacji dla dzieci, m?odzie?y, mieszka?ców osiedla i ca?ego miasta oraz dla dzieci niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich.

Twój g?os jest dla nas bardzo wa?ny. Razem mo?emy decydowa? jak zmieni si? Ostrów Wielkopolski. Mo?na odda? g?os nie wychodz?c z domu. Wi?cej informacji na: bud?et obywatelski

Zmieniony ( 20.11.2015. )