Menu Content/Inhalt
Start
Podsumowanie turnieju PDF Drukuj Email
29.05.2012.
Za nami kolejny turniej zorganizowany przez Rad? Osiedla nr 9 „Nowe Parcele”, który odby? si? 20.06.2012r. w hali szko?y podstawowej nr 7  . Podobnie jak w latach poprzednich zosta? rozegrany o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W tej edycji bra?o udzia? 8 dru?yn, jak wida? ta impreza na sta?e wpisa?a si? w kalendarz ostrowskich imprez.

 

Dariusz Kempi?ski – przewodnicz?cy zarz?du osiedla: Cieszymy si?, z du?ego zainteresowania naszym turniejem to pokazuje jak m?odzi ludzi potrzebuj? tego typu imprez, a przed ka?dym takim turniejem czyni? spore przygotowania, spotykaj? si? na treningach aby wypa?? jak najlepiej na turnieju. Niestety niewiele jest imprez otwartych dla m?odzie?y w mie?cie mamy jedena?cie rad osiedli i uwa?am, ?e ka?da rada powinna zorganizowa? otwart? imprez? sportow? czy to by?a by pi?ka no?na, siatkówka a mo?e i nawet dart, starajmy zorganizowa? jak najwi?cej zaj?? ruchowych dzieciom i m?odzie?y. T? imprez? wspar?o bardzo szerokie grono sponsorów, którym nale?? ogromne podzi?kowania, poniewa? bez ich pomocy organizacja imprezy w takiej formie by?a by niemo?liwa.

 

 

Organizacj? turnieju wsparli:

 

 

Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp. Jaros?aw Urbaniak

Grupa Kapita?owa HOLDIKOM

Ziele? miejska

 

Hurtownia materia?ów budowlanych RZOZOWSCY

Centrum narz?dziowo-budowlane Olmet

Fabryka Zdrowia Fitnes Club

OBI

Aeroklub Ostrowski

Dystrybutor pokry? dachowych HOFFMAX

Ostrowskie Centrum Tenisowe RAFA

Producent konstrukcji stalowych WITPOL

Elektro-dom

Dystrybutor wody BONART

Studio Reklamy ATA

Producent galanterii skurzanej torbyitorebki.pl

LAREDO - okna, drzwi, rolety bramy

Hydraulika si?owa ORING

Trofea Sportowe AMS

Telewizja internetowa ESPORTTV

Nauka Jazdy RYNOWIECKI

Dystrybutor sprz?tu komputerowego notebooki.pl

Dostawca us?ug internetowych INFO-NET

 

Patronat Medialny

 

Esporttv

Promax

Gazeta Ostrowska

Radio ESKA

 

 

 

W tym roku równie? zosta?y zorganizowane dodatkowe konkursy dla zawodników jak i dla publiczno?ci, swoj? konkurencj? mia?y równie? dzieci, które rzuca?y pi?k? do mini kosza, dla ka?dego chcieli?my co? zorganizowa? i cel uda?o si? osi?gn??. Na widowni zjawi?y si? ca?e rodziny zawodników, które dopingowa?y do samego meczu fina?owego.

Przed meczem fina?owym zosta?a przeprowadzona rozgrywka sponsorzy vs media, niektórym z publiczno?ci i pozosta?ych dru?yn wydawa?o si?, ?e nic ciekawego w tym meczy si? nie wydarzy, ale akcje jakie mia?y miejsce wiele osób mile zaskoczy?y. Ostatecznie sponsorzy wygrali z mediami 30:25 wszyscy przybili sobie „pi?tki” i podzi?kowali za mi?? gr?.

 

Imprezie tej towarzyszy?a bardzo szeroka kampania informacyjna która dzi?ki lokalnym mediom : Esporrtv, Promax , Gazeta Ostrowska i radio Eska jak i portalowi Urz?du Miejskiego mog?a by? tak nag?o?niona na szerok? skal?, do tego dzi?ki firmie  Info-Net, która dostarczy?a ??cze internetowe na hale i firmie Esporttv, która po raz kolejny profesjonalnie obs?u?y?a t? impreze , mogli?my ogl?da? transmisj? na ?ywo w internecie, która cieszy?a bardzo du?ym zainteresowaniem. To wspania?a forma promocji sportu jak i naszego miasta.

 

 

Konkurs rzutów dla publiczno?ci kobiety: Margareta Majcher

Konkurs rzutów z po?owy: So?tysiak Rafa?

Wsady: Tomasz Zyber

Konkurs rzutów za 3 p-kty : ?ukasz Wojciechowski

Wyró?nienie: Adrian Lis z 4 gim

 

 

Najlepszego Rozgrywaj?cego: Micha? Hybiak

Najlepszego Rzucaj?cego Obro?cy: Pawe? Grzela

Najlepszego Skrzyd?owego: ?ukasz Wojciechowski

Najlepszego Silnego Skrzyd?owego: ?ukasz Ryczko

Najlepszego Centra: Tomasz Zyber

 

IV miejsce PSW

4. Mariusz Klup?

5. Tomasz Zyber

6. Tomasz Cie?la

7. Adam Mocydlarz

8. Bartosz Gil

9. Patryk Cebulski

10. Bartosz Ziemniewicz

 

 

 III  - oczy waszki

4. Nizio Bartosz

5. So?tysiak Rafa?

6. Micha? Hybiak

7. Piotr Figas

8. Micha? Zeissel

9. Mateusz Marecki

10. Jacek Smarsz

 

II Miejsce Mia?d?yca

4. Maciej Maciejewski

5. Tomasz Mielcarek

8. ?ukasz Ryczko

11.  Pawel Grzela

13. Cyryl Kuczera

15. Damian Kup?

15’ Maurycy Kuczera

 

 

I miejsce ZBW

4.Adam Kaczmarzyk (pzkosz)

5.Daniel Maty?kiewicz

6.Filip Pietrzak

7.Adam J?drzejewski

8.?ukasz Wojciechowski (pzkosz)

9. P?uciennik Maciej

10. Marcin Banaszkiewicz

 

MVP  Adam Kaczmarzyk

Nagroda specjalna – Maciej Maciejewski

 

 

 

Lista zawodników sponsorów 

nr na koszulce

         

4

Krzysztof  Brzozowski - firma WMK Brzozowscy

5

Marcin Lis - Woda Bonart 

   

6

S?awek Junak - Laredo

   

7

Jacek Rudowicz - centrum sportowe RAFA

8

Karol Hoffman - firma HOFFMAX

 

9

Marcin Binek - centrum sportowe RAFA

 

10

Dariusz Kempi?ski - firma INFO-NET

 

11

Rados?aw Rynowiecki - Nauka jazdy Rynowiecki

12

Grzegorz Antkowiak - centrum narz?dziowe OLMET

13

Jacek Witek - firma WITPOL

   

16

Jakub Grobelny SP7

     

 

 

   

 

 

     

 

Mecz sponsorzy vs media 30:25

 

 

Je?eli tylko to b?dzie tylko  mo?liwe, postaramy si?, aby w przysz?ym roku zorganizowa? po raz kolejny turniej, bo jak wida? takich imprez powinno by? jak najwi?cej .

 

 

 

Relacj? z tego turnieju mo?na obejrze? w serwisie internetowym www.esporttv.pl  jak i na stronie Rady Osiedla nr 9 NOWE PARCELE www.os9.ostrowwlkp.org

 

Zmieniony ( 29.05.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »