Menu Content/Inhalt
Start
III Turniej o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp. - rozstrzygni?cia [foto] PDF Drukuj Email
29.06.2010.
Kolejny 3 ju? turniej w kosza za nami. Tym razem zosta? on rozegrany o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Rados?awa Torzy?skiego.
Impreza trwa?a dwa dni, w tej edycji startowa?o 16 dru?yn i jak by?o mo?na si? spodziewa? emocji nie brakowa?o.
Na turnieju pojawi?o si? wielu go?ci: Prezydent Miasta Rados?aw Torzy?ski, gospodarz obiektu pani dyr. Szko?y Marzena Czapracka, radni Miasta: Dorota Grze?kowiak, Lech Topolan, Mariusz Nowak oraz przedstawiciele ?rodowiska sportu z dziedziny koszykówki Andrzej Kowalczyk i Wadim Czeczuro, ponadto Dyrektor Gimnazjum nr 4 Andrzej Knopi?ski oraz przedstawiciele osiedlowego klubu seniorów OPTYMI?CI w osobach Marian Kempi?ski i Marian B?k

Zespo?y:

- Finger Team
- MONSTER TEAM
- AIR BALL
- ZBW AND 2
- SPRINT PIZZA TEAM
- PBO
- Czarnuchy
- Mia?d?yca
- Waszka
- ZBW AND 1
- Tornado
- Muminki
- The Dirty Dozen
- Masters Team
- Dream Team
- BBS


Spotkanie by?o finansowane z funduszy Rady Osiedla oraz ze ?rodków pozyskanych od sponsorów, do których nale?eli:
Grupa Kapita?owa Holdikom S.A.
Olmet
GS Odolanów
Si?ownia APOLLO
FAB-POL
DUAL-SIM
Trecon
Elektro-komp
Aeroklub ostrowski
Elektro-dom
Woda Bonart
Studio reklamy ATA
Motograber
Dresing
Nauka Jazdy RYNOWIECKI
Sprint Pizza
Feniks
Esporttv
INFO-NET

Patronat medialny:
Esporttv
PROART
Gazeta Ostrowska

Wypowiedzi:


Dariusz Kempi?ski – Przewodnicz?cy Zarz?du Rady Osiedla nr 9 „Nowe Parcele”
Mieli?my wiele pyta? czy w tym roku zostanie zorganizowany turniej na naszym osiedlu, pogoda nas nie rozpieszcza?a i mieli?my obawy, czy uda si? zorganizowa? tak? imprez? jak do tej pory na ?wie?ym powietrzu na boisku przy ulicy Ró?anej. Po rozmowach z Pani? dyrektor Marzen? Czaprack?, okaza?o si?, ?e mo?emy skorzysta? z nowej hali przy SP 7. W takiej sytuacji ju? nie mieli?my odwrotu, impreza musia?a doj?? do skutku. Organizacja takiej imprezy wymaga minimum miesi?ca intensywnej pracy, zawsze zale?y nam na tym, ?eby impreza by?a na jeszcze wy?szym poziomie ni? poprzednia, Mam wra?enie, ?e i tym razem osi?gn?li?my ten cel. Ilo?? sponsorów, którzy nam pomogli jest imponuj?ca, tym bardziej, ?e mieli?my nawet firmy z poza Ostrowa mianowicie z Cz?stochowy TREECON, DUAL-SIM i FAB-POL. Dwie pierwsze firmy ufundowa?y nam cztery aparaty komórkowe na dwie karty. Ciekaw? nagrod? by?y równie? dwa przeloty szybowcem, które ufundowa? Aeroklub Ostrowski dla najlepszego zawodnika MVP – Krzysztofa Chmielarza.
Nagród by?o oczywi?cie wiele wi?cej co niew?tpliwie uatrakcyjni?o ca?? imprez?.

To ju? trzeci turniej jaki organizowali?my, cieszy to, ?e jeste?my coraz bardziej rozpoznawalni. Du?e znaczenie ma tutaj promocja naszych imprez , jak zwykle mogli?my liczy? na firm? PIRAMIDA Pana Piotra Nowickiego, który jak zwykle przygotowa? nam spot informacyjny na wysokim poziomie jak i materia? filmowy z imprezy. Tym razem mogli?my równie? liczy? na firm? PROART jak i Gazet? Ostrowska.

Sam turniej trwa? dwa dni, z rozmów z zawodnikami wynika, ?e trwa?y intensywne przygotowania dru?yn i wszelkie boiska w mie?cie by?y mocno oblegane, wi?c aktywno?? sportowa m?odzie?y wzros?a i to chyba jest najwa?niejsze.

W naszym mie?cie mamy 11 Rad Osiedli, uwa?am, ?e ka?de osiedle powinno zorganizowa? jedn? otwart? imprez? sportow? w roku, czy to by?by kosz, pi?ka no?na czy inna. M?odzie? dopytuje si? np. o turniej siatkówki, widzimy, ?e zainteresowanie sportem jest ogromne. W naszym mie?cie zosta?a powo?ana komisja, która przydziela dodatkowe ?rodki na imprezy cykliczne, my?l?, ?e warto zastanowi? si? na specjalnym traktowaniem – dofinansowaniem imprez sportowych otwartych, to mo?e zmobilizuje pozosta?e Rady Osiedli to dzia?ania.


Micha? P?awucki kapitan zespo?u ZBW AND 2.
W niedziel? zako?czy? si? turniej Rady Osiedla nr 9 o Puchar Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, mojej dru?ynie, uda?o si? go wygra?. Byli?my bardzo zmotywowani by zdoby? ten puchar, znamy si? doskonale i gramy ze sob? na co dzie? wi?c g?ównie to zaowocowa?o ko?cowym sukcesem. Poziom turnieju by? bardzo wysoki a organizatorzy stan?li na wysoko?ci zadania. Najwi?kszym zaskoczeniem dla nas by?y nagrody które otrzymali?my gdy? nie spodziewali?my si? tak wspania?ych upominków. Jeszcze raz chcieliby?my podzi?kowa? wszystkim którzy przyczynili si? do organizacji tego turnieju a w szczególno?ci sponsorom. Natomiast ja ze swojej strony chcia?bym podzi?kowa? ch?opakom za wspólna gr?, dali z siebie wszystko i dzi?ki temu zaj?li?my pierwsze miejsce.

Krzysztof Chmielarz – zawodnik dru?yny ZBW AND 2
Turniej w pi?ciostopniowej skali, móg?bym oceni? na ocen? celuj?c? (6!). Poziom organizacji by? dla mnie jak i kolegów, ogromnie mi?ym zaskoczeniem. Szczególnie doceniam starania Dariusza Kempi?skiego, który sprawowa? w?adze nad ca?ym przebiegiem turnieju, niesamowicie si? anga?owa? i pilnowa? by wszystko by?o „pi?knie, ?adnie zapi?te na ostatni guzik”. Wielki szacunek dla wszystkich sponsorów imprezy. Nagrodzeni zawodnicy b?d? na pewno mile wspomina? turniej jak i samych sponsorów. Takiej ilo?ci i rodzaju nagród równie? nie by?em w stanie sobie wyobrazi? – du?o osób wyró?nionych i upominki dla najlepszych, kolejne pozytywnie mi?e zaskoczenie. Mi?o ?e s? osoby, które organizuj? tego typu imprezy. Taka impreza to tak?e promocja dla Osiedla, hali sportowej, miasta i koszykówki w Ostrowie Sam poziom zawodów sta? na wysokim poziomie. W turnieju grali amatorzy, fani koszykówki jak i zawodnicy prezentuj?cy poziom pó?zawodowy, jak cho?by Jakub Szymczak (zawodnik Open Basket Pleszew, II liga PZKosz), ?ukasz Wojciechowski, Marcin P?awucki (AZS Politechnika Cz?stochowska, II liga), Micha? Kaczmarek, ?ukasz P?óciennik (K.S. Stal Ostrów Wlkp., II liga), Piotr Zió?kowski (AZS Politechnika Pozna?ska, II liga) etc.
Równie? nale?? si? wielkie podzi?kowania dla s?dziów zawodów.
Zainteresowanie turniejem wielkie. 16 zespo?ów po 7 zawodników mówi samo za siebie, razem z zawodnikami du?a liczba kibiców zgromadzonych na trybunach pi?knej sali przy SP7. Niekiedy nawet ca?e rodziny kibicuj?ce zespo?om.
Nie jest to tylko moje zdanie, ale wielu uczestników – gdyby nie turniej nie wiedzia?bym ?e jest w Ostrowie taka bardzo fajna, ?adna, wymiarowa hala sportowa, z tak wysokimi standardami (szatnia, prysznice, itd.). Turniej sprawnie prowadzony. Fajnym, nieod??cznym elementem turnieju by? Grill. Pogoda typowo grillowa wi?c pomys? z jedzeniem na zewn?trz trafiony. Ja osobi?cie chcia?bym JESZCZE RAZ, wszystkim podzi?kowa? za ca?y turniej i wyró?nienie mnie.

Oto wyniki rozgrywek1 Miejsce - ZBW AND 2

Kap. Micha? P?awucki

Krzysztof Chmielarz
?ukasz Wojciechowski
Dominik Suchorzewski
Piotr Zió?kowski
Mi?osz Kogucki
Krzysztof Czelusta

2 Miejsce - Mia?d?yca

Kap. Maciej Maciejewski

Pawe? Grzela
Cyryl Kuczera
?ukasz Ryczko
Tomasz Mielcarek
Maciej Roszak
Rafa? Trzaska

3 Miejsce ZBW AND 1

Kap. Marcin P?awucki

Damian Grzesiak
?ukasz P?óciennik
Micha? Kaczmarek
Piotr Jarmoszkiewicz
Filip Pietrzak
Bartosz Gruszka

Nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju MVP – Krzysztof Chmielarz

Konkursy:
Rzutów za 3 punkty – Krzysztof Chmielarz
Wsady – Roland Grabowski
Rzutów z po?owy boiska – Maciej Maciejewski


Wyró?nienia specjalne dla najlepszej pi?tki turnieju

Nagroda dla Najlepszego Rozgrywaj?cego – Krzysztof Chmielarz
Nagroda dla Najlepszego Rzucaj?cego Obro?cy – Pawe? Grzela
Nagroda dla Najlepszego Skrzyd?owego – Micha? Kaczmarek
Nagroda dla Najlepszego Silnego Skrzyd?owego – Krzysztof Czelusta
Nagroda dla Najlepszego Centra – Maciej Rostalski

Konkurs rzutów osobistych dla publiczno?ci
Dorota Maciejewska
Maria Grabowska


ZDJ?CIA


Zmieniony ( 30.06.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »