Menu Content/Inhalt
Start
Turniej o puchar firmy INFO-NET ju? za nami PDF Drukuj Email
22.09.2009.

To ju? kolejny otwarty turniej w tym roku, jaki uda?o si? zorganizowa? na tym obiekcie sportowym. Po zako?czeniu pierwszego turnieju pada?y pytania od zawodników czy b?dzie nast?pny, jak wida? po trzech miesi?cach spotkali?my si? po raz kolejny. Impreza ta zosta?a zorganizowana wy??cznie ze ?rodków sponsorów, Rada Osiedla nr 9 Nowe Parcele niestety w tegorocznym bud?ecie nie dysponowana wolnymi ?rodkami.

G?ównym sponsorem by?a firma INFO-NET o puchar której zosta? rozegrany ten turniej, ale byli równie? inni sponsorzy, bez których nie odby?a by si? ta imprez a s? nimi :

 

LIFE FITNESS CLUB

TECHLAND Sp. z o.o.

NOKA

Woda BONART

GRISHOP

Hoffmax

MOTO GRABER

ODEON

 

Inicjatywa zorganizowania takiej imprezy sportowej budzi?a zainteresowanie i ch?? pomocy, ka?da firma, do której si? zwrócili?my ch?tnie nas wspiera?a.

 

Impreza trwa?a dwa dni, im byli?my bli?ej fina?u tym emocji by?o wi?cej. W turniej bra?o w niej udzia? 11 dru?yn:

 

- Ziemniaki

- CSIR Krotoszyn

- Mia?d?yca

- W?adcy obr?czy

- Dikembe

- Los Czomberos

- Tornado

- Wyborowa

- Monster Team

- ZBWiP

- Sowa Team

 

 

Na imprezie pojawi? si? znany wszystkim Pan Andrzej Kowalczyk trener ostrowskiej Stali, który równie? swoimi dzia?aniami wspiera? nasz turniej.

 

 

Dariusz Kempi?ski – Przewodnicz?cy Zarz?du Rady Osiedla nr 9 Nowe Parcele

Organizacja tego spotkania mia?a dwa cele:

- oderwanie m?odych ludzi od rutyny, telewizji, udzia? w imprezie sportowej, sp?dzie czasu z lud?mi, którzy maja podobn? pasj? i ?wietnie si? czuj? na boisku z pi?k? do kosza. I na pewno ten cel zosta? osi?gni?ty, mieszkam niedaleko tego boiska, cz?sto na nim si? pojawiam w godzinach popo?udniowych, zawsze spotyka?em któr?? z dru?yn, która bra?a udzia? w turnieju i trenowali przed turniejem. Na tym obiekcie jest o?wietlenie, co umo?liwia rozgrywki do pó?nych godzin.

Drugi cel to pokazanie wszystkim , ?e mo?na zorganizowa? co? z niczego. Jak to mówi? chcie? to móc. Wiadomo by?o, ?e chcemy, ?eby taka impreza si? odby?a i to by?o najwa?niejsze. Wiedzieli?my jak to si? robi, pozosta?a ostatni kwestia – finanse. Jak wcze?niej wspomnia?em Rada Osiedla nie dysponowa?a wolnymi ?rodkami a mimo tego przy wsparciu ?yczliwych nam ludzi uda?o si? dopi?? wszystko na ostatni guzik. Ka?da firma, do której si? zwracali?my ch?tnie udzieli?a nam pomocy. Na pewno sporym u?atwieniem by?o to, ?e to ju? druga edycja takiego spotkania i mieli?my przygotowany profesjonalny spot informacyjny przez firm? PIRAMIDA, bardzo szerok? kampani? informacyjn? w portalu www.esporttv.pl podczas transmisji ?u?lowych, w portalu www.ostrowtv.pl jak i w regionalnych portalach internetowych. Co za tym idzie jeste?my rozpoznawalni i zosta?a zauwa?ona potrzeba organizacji tego typu imprez. Plan zosta? wykonany i z tego si? wszyscy cieszymy.

Obiekt, jakim dysponujemy na naszym osiedlu jest miejscem, gdzie spotykaj? si? m?odzi ludzie z ca?ego miasta i nie tylko. Boisko to jest miejscem spotka? sportowych dla mieszka?ców Topoli, Gorzyc Wielkich, Rad?owa i Lamek. Poniewa? to w?a?nie na boisko na ul. Ró?anej maj? najbli?ej. Wspomniany obiekt wymaga niestety jeszcze wiele pracy i nak?adów , ?eby by? w pe?ni funkcjonalny, jednak licz? na to, ?e w sytuacji kiedy w?odarze naszego miasta buduj? coraz wi?cej kompleksowych obiektów sportowych to w swoim czasie znajd? si? ?rodki na to, ?eby nasze boisko sta?o si? funkcjonalnym boiskiem z prawdziwego zdarzenia.

 

Szymon Skupi?ski - Kapitan Dru?yny W?adców Obr?czy
Turnieje tego typu jak ten , to ?wietny pomys? popularyzacji koszykówki w mie?cie , a tak?e rywalizacji mi?dzy sob? , a nawet rywalizacji z zawodnikami graj?cymi bardziej zawodowo na co dzie? !!! Turnieje takie jak ten tak?e daj? nam w jakim? stopniu podtrzyma? form? przez ca?y rok !!
 Organizacja jest na dobry poziomie ,a z turnieju na turniej klimat jest coraz lepszy !!!
 W zasadzie to kto? próbowa? w ró?nych cz??ciach miasta takie turnieje organizowa? , ale wszystko to jako? zanik?o , mam nadzieje , ?e ten turniej na sta?e zago?ci w kalendarzu i co roku b?dziemy cyklicznie mogli w czerwcu i we wrze?niu rozgrywa? takie turnieje mi?dzy sob? !!! Jedynie w wakacje do tej pory mo?na by?o tylko uczestniczy? w Lidze Letniej , która jest juz organizowana od 6 lat ,a wi?cej turniejów w ca?ym mie?cie przyda?o by si? !!!
 Plan minimum mojej dru?yny zosta? wykonany ,bo dostali?my si? do fina?u w którym zaj?li?my 2 miejsce , ale zawsze pozostanie niedosyt , bo mo?na by?o wygra? turniej !!!

 

Tomasz Gluzman – Kapitan Dru?yny Monster Team

Druga edycja turnieju podobnie jak poprzednia profesjonalnie zorganizowana.
Jedyny w okolicy turniej koszykówki, dzi?ki któremu mo?na by?o rywalizowa? z innymi graczami a co najwa?niejsze dobrze si? bawi?. Wspania?? pami?tk? stanowi puchar, medale jak i zdj?cia turniejowe. Nale?y tylko pogratulowa? takiego sukcesu wszystkim osobom zwi?zanym z organizacj? turnieju. Trzecie miejsce to dla dru?yny Monster du?y sukces tym bardziej, ?e zarówno w sobot? jak i w niedziel? nasz zespó? reprezentowa?o tylko czterech graczy. Wielka wola walki i wiara w sukces pomog?a nam w osi?gni?ciu miejsca na podium.
Mamy tak?e nadziej?, ?e wszyscy razem spotkamy si? ju? w trzeciej edycji turnieju Rady Osiedla nr 9 Nowe Parcele.

 

 

 

Wszystkim , którzy pomogli nam w zorganizowaniu tej imprezy serdecznie dzi?kujemy . Szczególne podzi?kowania nale?? si? Piotrowi Figasowi, który swój wolny czas po?wi?ca? na pomoc w przygotowaniu jak i prowadzeniu tego spotkania.

 

Relacj? z tego turnieju mo?na obejrze? w serwisie internetowym www.esporttv.pl jak i na stronie Rady Osiedla nr 9 NOWE PARCELE www.os9.ostrowwlkp.org

 

 

WYNIKI:

 

1 miejsce

MIA?D?YCA

Kapitan dru?yny: Maciej Maciejewski

Mateusz Jacyno

Damian Kup?

Cyryl Kuczera

Pawe? Ratajczak

Pawe? Grzela

 

2 miejsce

W?ADCY OBR?CZY

Kapitan dru?yny: Szymon Skupi?ski

 

Bartosz Ster

?ukasz Ch?dzy?ski

Jacek Smarsz

Micha? Bili?ski

Micha? Molenda

 

 

 

3 miejsce

MONSTER TEAM

Kapitan dru?yny: Tomasz Gluzman

 

Wojciech ?miechowski

Tomasz Zyber

Maciej ?miechowski

?ukasz Gluzman

 

Puchar NVP’s – ufundowany przez firm? MOTO GRABER dla najlepszego zawodnika turnieju

Zdoby? Cyryl Kuczera

 

 

Konkursy dodatkowe:

 

Rzut z po?owy boiska

Pawe? Grzela

 

Konkurs wsadów

Tomasz Zyber

 

Konkurs rzutów za 3 punkty

Krzysztof Chmielarz

 

 

Konkurs rzutów osobistych z publiczno?ci (kobiet)

Magdalena Skupi?ska

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image
Zmieniony ( 29.06.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »