Menu Content/Inhalt
Start
Festyn Rodzinny PDF Drukuj Email
26.06.2009.
Image

W dniu 14.06.2009r. na naszym osiedlu odby? si? festyn rodzinny organizowany przez Rad? Osiedla nr 9 "Nowe Parcele", przy wspó?udziale dyrekcji SP7, Rady Rodziców oraz Rady Szko?y.

Jedn? z najbardziej obleganych przez nasze pociechy atrakcji by? dmuchany zamek, na który ka?de dziecko mia?o wst?p wolny. Du?? popularno?ci? cieszy?a si? równie? loteria fantowa, w której ka?dy los wygrywa?. Przygotowano stoiska z drobnymi upominkami oraz balonami. Podczas trwania festynu odby?o si? wiele ciekawych konkurencji, w których udzia? wzi?? mog?y zarówno dzieci, jaki i doro?li. Po zako?czonych zawodach, ka?dy nawet przegrany dostawa? drobny upominek. Dla tych którzy lubi? je?? przygotowano : grillowane kie?baski, lody, ciasta- domowej roboty, wat? cukrow? oraz popcorn Ka?dy wielbiciel motoryzacji móg? obejrze? najnowszy dobytek Ostrowskiej Policji - a by?y to dwa motocykle, u?ywane przez policjantów drogówki. Oko cieszy? równie? widok jednego z samochodów Pa?stwowej Stra?y Po?arnej , wraz z ca?ym wyposa?eniem. A dzi?ki ostrowskiej Stra?y Miejskiej kolejne osoby na naszym osiedlu maj? oznakowane rowery.

Do ta?ca i zabawy przygrywa? zespó? Mono-Paula oraz w ramach poznawania kultury romskiej zespó? " Vanessa i Zorba".

Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas :

 • Pierwszy Zast?pca Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. Pan Stanis?aw Krakowski
 • Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. - Pan Ryszard Taciak
 • Radni Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. :
  • Pani Dorota Grze?kowiak
  • Pan Lech Topolan
  • Pan Mariusz Nowak
  • Pan Alojzy Motylewski
  • Pan Wojciech Matuszczak
Image
Zmieniony ( 26.06.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »