Menu Content/Inhalt
Start
Turniej Koszykówki PDF Drukuj Email
13.05.2009.
Image

Zg?oszenia do dnia 8 czerwca 2009r. na adres biuro@os9.ostrowwlkp.org

Regulamin imprezy pod nazw?:
„Turniej koszykówki Rady Osiedla nr 9 Nowe Parcele”

 1. Celem zawodów jest: Popularyzacja koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. Miejscem imprezy jest boisko przy ulicy Ró?anej w Ostrowie Wielkopolskim, 13-14 Czerwca 2009r.
 3. Organizatorem imprezy jest: Rada Osiedla nr9 Nowe Parcele .
 4. Program imprezy jest nast?puj?cy: (omówione zostan? na spotkaniu)
 5. Warunki uczestnictwa w imprezie: W turnieju mog? bra? udzia? osoby pe?noletnie, oraz osoby, które uko?czy?y 16 lat (te osoby musz? okaza? zgod? jednego z opiekunów. Wzór dokumentu znajduje si? na stronie internetowej www.os9.ostrowwlkp.org.) Ostateczne zamkni?cie list zawodników dru?yn dopuszczonych do udzia?u w turnieju nast?pi dnia 8 Czerwca. Ilo?? dru?yn mo?e zosta? ograniczona w przypadku zbyt wielu zg?osze?.
 6. Zasady rozgrywania turnieju:
  • Dru?yny sk?ada? si? b?d? z 6 zawodników (4 graj?cych + 2 rezerwowych).
  • Dru?yny wyst?puj? w strojach sportowych (koszulka, spodenki, obuwie sportowe)
  • Uczestnicy zobowi?zani s? do podpisania o?wiadczenia o braku przeciwwskaza? zdrowotnych.
  • Pierwszego dnia turnieju rozegrany zostanie konkurs wsadów, konkurs rzutów za 3pkt oraz konkurs rzutów z po?owy boiska.
  • Zawodnik turnieju mo?e gra? tylko w jednej dru?ynie.
 7. Opieka medyczna – ratownik medyczny ze sprz?tem.
 8. Mecze b?d? rozgrywane pi?k? przystosowan? do rozgrywek pi?ki koszykowej.
 9. Dru?yny uczestnicz?ce w turnieju otrzymaj? pami?tkowe dyplomy, a od I do III dyplomy i medale, które zostan? wr?czone w dniu fina?u na festynie osiedlowym , który odb?dzie si? na boisku Szko?y Podstawowej nr 7 na ul. Bema.
 10. Po zako?czeniu turnieju zostanie sporz?dzony protokó? uwzgl?dniaj?cy wyniki poszczególnych spotka? oraz ko?cow? klasyfikacj?.
 11. Informacje o turnieju zamieszczone s? na stronie www.os9.ostrowwlkp.org.
 12. Nie przestrzeganie warunków Regulaminu spowoduje dyskwalifikacj? dru?yny, tak?e po zako?czeniu turnieju. W takim przypadku zostan? zweryfikowane wyniki ko?cowe turnieju.
 13. Za wszelkie zniszczenia odpowiada osoba dokonuj?ca szkod?.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za kontuzje, skaleczenia, urazy zdrowotne, kalectwo, powsta?e podczas turnieju.
 15. Wszyscy uczestnicy turnieju zobowi?zani s? do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu sportowego przy ulicy Ró?anej w Ostrowie Wielkopolskim.
 16. Kapitanowie zobowi?zani s? poinformowa? zawodników z dru?yny o warunkach regulaminu.
 17. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany regulaminu przed rozpocz?ciem turnieju.

REGULAMIN I O?WIADCZENIE (pobierz plik PDF 68KiB)

Zmieniony ( 12.06.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »