Menu Content/Inhalt
Start
Spotkanie seniorów
11.10.2018.
Zmieniony ( 11.10.2018. )
 
Bud?et obywatelski 2017
21.09.2017.
Ostrowski Budzet Obywatelski Oddaj swój g?os na stronie https://budzetostrow.pl/
G?osowa? mo?na do 30.09.2017r. Nie czekaj do ostatniego dnia !!
Mo?esz g?osowa? na dwa "du?e projekty" i dwa "ma?e"
W pierwszej edycji dzi?ki Waszemu zaanga?owaniu Staw Szulca,który by? dzikim wysypiskiem ?mieci sta? si? bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku.
W tej edycji z?o?yli?my cztery projekty i wszystkie dotycz? naszego osiedla.
Mamy jasny cel - dost?pno?? dla ka?dego bez ogranicze? czasowych i wiekowych.
Projekty obejmuj?
Du?y projekt nr 43 - Lewandowski wiecznie gra? nie b?dzie, wejd? do kadry w pierwszym rz?dzie.
 • budowa boiska do pi?ki no?nej
 • trybuna
Du?y projekt nr 31 - Przyjazne osiedle od juniora do seniora Obiekt przy ul. Ró?anej:
 • monta? toalety
Obiekt przy ul. Dubiskiego
 • monta? toalety
 • doposa?enie placu zabaw
Staw Szulca
 • rozbudowa placu zabaw
 • rozbudowa si?owni zewn?trznej
 • zarybienie stawu
Ma?y projekt nr 7 - Bezpiecznie i rodzinnie - festyn na osiedlu nr 9 Nowe Parcele Ma?y projekt nr 12 - Odjazdowy Staw Szulca - doposa?enie
 • tyrolka
 • stojaki na rowery
 • ?awki
Ju? w pierwszej edycji wspólnymi dzia?aniami i dzi?ki zaanga?owaniu wielu ludzi uda?o si? wygra? projekt zwi?zany z rewitalizacj? Stawu Szulca. Ten sukces mo?emy powtórzy?.
Zmieniony ( 21.09.2017. )
 
Spotkanie seniorów 13.10.2017 r.
20.09.2017.
Image
Zmieniony ( 20.09.2017. )
 
Staw Szulca w bud?ecie obywatelskim
20.11.2015.

Powstanie ?cie?ki rekreacyjno-edukacyjnej przy Stawie Szulca – dla niezorientowanych to tereny przy ul. Sk?adowej i Lwowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystko zosta?oby sfinansowane w ramach Ostrowskiego Bud?etu Obywatelskiego.

Obecnie teren ten s?u?y ludziom jako nielegalne wysypisko ?mieci. Brzegi stawu s? zachwaszczone i zaro?ni?te, co uniemo?liwia w?dkarzom bezpieczny wypoczynek z w?dk? nad wod?. Jest to jedyne niekomercyjne ?owisko, które nie podlega PZW (Polskiemu Zwi?zkowi W?dkarskiemu). Osoby, które chc? korzysta? z tego ?owiska nie ponosz? ?adnych op?at. Miejsce to mia?oby s?u?y? do wypoczynku, uprawiania sportu oraz edukacji dla dzieci, m?odzie?y, mieszka?ców osiedla i ca?ego miasta oraz dla dzieci niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich.

Twój g?os jest dla nas bardzo wa?ny. Razem mo?emy decydowa? jak zmieni si? Ostrów Wielkopolski. Mo?na odda? g?os nie wychodz?c z domu. Wi?cej informacji na: bud?et obywatelski

Zmieniony ( 20.11.2015. )
 
Laureaci konkursu plastycznego "Moje osiedle"
22.07.2015.
Konkurs organizowany by? dla dzieci i m?odzie?y z Przedszkola nr 13 oraz Szko?y Podstawowej nr 7.
Zmieniony ( 22.07.2015. )
Czytaj całość…
 
Zapraszenie na VI turniej kosza
12.06.2013.
Zapraszam na VI turniej kosza organizowany przez Rad? Osiedla nr 9 "Nowe Parcele". W tym roku gramy w dniach 6-7.07.2013r. w hali sportowej przy SP nr 7. Jak co roku b?dzie wiele emocji, konkursy, dobra muzyka i jak zwykle grill. Zapisy trwaj? do 01.07.2013 r. Ilo?? miejsc ograniczona, decyduje kolejno?? zg?osze?. Regulamin i wzór zg?oszenia do pobrania TUTAJ.
 
Podsumowanie turnieju
29.05.2012.
Za nami kolejny turniej zorganizowany przez Rad? Osiedla nr 9 „Nowe Parcele”, który odby? si? 20.06.2012r. w hali szko?y podstawowej nr 7  . Podobnie jak w latach poprzednich zosta? rozegrany o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W tej edycji bra?o udzia? 8 dru?yn, jak wida? ta impreza na sta?e wpisa?a si? w kalendarz ostrowskich imprez.
Zmieniony ( 29.05.2012. )
Czytaj całość…
 
Zaproszenie na V turniej kosza
07.05.2012.
Spot telewizyjny z zaproszeniem na V turniej kosza organizowany przez Rad? Osiedla nr 9 "Nowe Parcele".
Zmieniony ( 07.05.2012. )
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 45